Filozofia

Teizm

Otwarty teizm zaprzecza, że compatibilistyczna „wolność wyboru bycia sprawiedliwym bez możliwości wyboru innego” klasycznego teizmu kwalifikuje się jako prawdziwa wolność. Dla teizmu otwartego prawdziwa wolność libertariańska to wolność niekatibilistyczna. Niezależnie od czynników, człowiek ma wolność wyboru przeciwstawnych alternatyw. Mówiąc słowami otwartego teisty Williama Haskera, w odniesieniu do każdego działania zawsze „w mocy agenta jest wykonanie działania, a także w mocy agenta jest powstrzymanie się od działania”. Chociaż otwarty teizm generalnie zaprzecza klasycznemu teizmowi „wolności wyboru bycia sprawiedliwym bez możliwości wyboru inaczej”, Hasker dopuszcza, że Jezus posiadał i ludzie w niebie będą posiadać taką wolność. W odniesieniu do Jezusa, Hasker postrzega Jezusa jako „wolnego agenta”, ale uważa również, że „nie było naprawdę możliwe”, aby Jezus „przerwał misję”. W odniesieniu do nieba Hasker przewiduje, że w wyniku naszego wyboru będziemy „niezdolni do grzechu”, ponieważ wszystkie grzeszne impulsy znikną.

Rzymskokatolicki

Teologowie Kościoła rzymskokatolickiego powszechnie przyjmują ideę wolnej woli, ale generalnie nie postrzegają wolnej woli jako istniejącej poza lub w sprzeczności z łaską. Według Kościoła rzymskokatolickiego „Dla Boga wszystkie chwile czasu są obecne w swojej bezpośredniości. Kiedy zatem ustanawia On swój odwieczny plan „predestynacji”, włącza w niego wolną odpowiedź każdej osoby na Jego łaskę.” Sobór Trydencki oświadczył, że „wolna wola człowieka, poruszona i pobudzona przez Boga, może za swoją zgodą współpracować z Bogiem, który pobudza i zaprasza ją do działania; i że w ten sposób może ona rozporządzać i przygotować się do uzyskania łaski usprawiedliwienia. Wola może opierać się łasce, jeżeli tak postanowi. Nie jest ona podobna do rzeczy bez życia, która pozostaje czysto bierna. Osłabiona i pomniejszona przez upadek Adama, wolna wola nie jest jednak zniszczona w rasie (Sess. VI, cap. i i v).”

Św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu pisali obszernie na temat wolnej woli, przy czym Augustyn skupił się na znaczeniu wolnej woli w swoich odpowiedziach na manichejczyków, a także na ograniczeniach koncepcji nieograniczonej wolnej woli jako zaprzeczenia łaski, w swoich refutacjach Pelagiusza.

Katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego zapewnia, że „Wolność jest władzą, zakorzenioną w rozumie i woli”. Dalej stwierdza, że „Bóg stworzył człowieka istotą rozumną, nadając mu godność osoby, która może inicjować i kontrolować własne działania. Bóg chciał, aby człowiek był 'pozostawiony w ręku własnej rady’, aby mógł z własnej woli szukać swego Stwórcy i w sposób wolny osiągnąć swoją pełną i błogosławioną doskonałość przez przylgnięcie do Niego””. Sekcja kończy się rolą, jaką odgrywa łaska: „Przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas w duchowej wolności, aby uczynić nas wolnymi współpracownikami w Jego dziele w Kościele i w świecie.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *